۱۳۸۹ خرداد ۳, دوشنبه

میرحسین موسوی، بلندگو دستی، دستهای رو به آسمان مردم و قصه دنباله دار بیرون راندن متجاوزین به ایران

یار با ماست چه حاجت که زیادت طلبیم،
دولت صحبت آن مونس جان ما را بس.

وقتی اهل هنر باشی،
وقتی تو سیاست شرافت هم داشته باشی،
وقتی دانش و شخصیت هم داشته باشی،
وقتی در هر شرایطی تکیه کلام و پناهگاهت مردم باشه،
میشی مثل «میرحسین موسوی» که صدامیان و حرامیان را با یک بلندگو دستی ساده رسوا میکنی!
هیچ کاریت هم نمیتوانند بکنند!
این هم اسناد و مدارکش:

میرحسین موسوی با بلندگو دستی چند ساعت بعد از آزادسازی خرمشهر در میان مردم:
میرحسین موسوی با بلندگو دستی، 28 خرداد 1388 در اعتراض به کشتار مردم بعد از کودتای ننگین انتخاباتی، در میان مردم:

هیچ نظری موجود نیست: