۱۳۸۸ آذر ۲۲, یکشنبه

گيرم عکس امام پاره شد، چسب نواري که هست!!! اما ...

خودشون عکس ولي نعمتشون را پاره مي کنند و با يک نمايش مسخره آنرا پاي سبزها مي اندازند. حالا براي عکس پاره امام چنان رگ گردن سرخ ميکنند که يکي نداند فکر مي کند که اينها چقدر با احساس و دل نازکند!!! داد و بيداد که ساحت امام هتک حرمت شد!!! ... خداي من.
گيرم عکس امام پاره شد، خب چسب نواري که هست ميچسبونندش درست ميشه! اما با ××ن هايي که در کهريزک و باقي زندانها از جوانان و زنان و مردان اين سرزمين پاره شد چکار بايد کرد؟ اين زخمهايي که بر روان و پيکر اين عزيزان نشست را چگونه بايد ترميم کرد؟ اين يکي اگر اسمش هتک حرمت نيست پس چيه؟؟؟ چرا يکي از اين فضلاي دل نازک و با احساس بلند نشد در مقابل اين ظلم و ستم و تجاوز آشکار حتي يک آروغ بزنه!!!
به راستي که در زمانه حاکميت روباه صفتان چه زيبا معاني واژگان با يکديگر عوض مي شوند و انسانيت به تاراج مي رود.

تابلوي نقاشي مهرورزي اثر حکومت اسلامي
اوج لطافت، نوازش و مهرباني

هیچ نظری موجود نیست: