۱۳۸۸ مرداد ۲۶, دوشنبه

مزه آزادي!

نادر شاه افشار در جمع ارتشيان ايران پس از فتح هندوستان و دستگيري متجاوزين به ايران:
"وقتي پا در رکاب اسب مي نهي بر بال تاريخ سوار شده اي، شمشير و عمل تو ماندگار مي شود چون هزاران فرزند به دنيا نيامده اين سرزمين آزاديشان را از بازوان و انديشه ما مي خواهند. پس با عمل خود مي آموزانيم که پدرانشان نسبت به آينده آنان بي تفاوت نبوده اند. آنان نيز خواهند آموخت آزاديشان را به هيچ قيمت و بهايي نفروشند..."

مزه آزادي!

هیچ نظری موجود نیست: