۱۳۸۸ مرداد ۲۶, دوشنبه

شبکه سازي رمز موفقيت در جنبش سبز

يکي از اصول موفقيت در جنبش ما، اطلاع رساني به موقع به سايرين مي باشد. از آنجايي که رژيم در مواقع حساس اقدام به قطع وسايل ارتباط جمعي نظير SMS، موبايل و اينترنت مي کند، لذا بهترين راه مقابله با اين ترفند حکومتي تهيه شبکه هاي قدرتمند انساني در اطراف خودمان مي باشد. زنجيره اي از دوستان و آشنايان درجه يک، حداقل دو نفر و حداکثر آن با خودتان.

هر ايراني يک ستاد؛ هر ايراني يک خبرگزاري؛ هر ايراني يک فرمانده

»»» سوال: چرا هر ايراني بايد يک ستاد، يک خبرگزاري و يک فرمانده باشد؟
»» پاسخ: تصاوير زير مربوط به قبل از انتخابات است که «ميرحسين موسوي» همه نوع تريبون و ميکروفوني براي حرف زدن در اختيار دارد:

ولي پس از انجام کودتاي مخملي بر عليه او و دزديده شدن آراي او به نفع مفلوک کثيف نژاد، اينک «مير حسين موسوي» تريبوني ندارد و مجبور است با بلندگوي کوچک سبزي فروشي با هوادارانش ارتباط برقرار کند!

به موبايل ها و دوربين هاي هواداران سبز در اين تصوير نگاه کنيد.
اينگونه است که ما رسانه مي شويم...

از طرف ديگر نيروهاي پاسدار بدبخت و فلک زده جمهوري رانت خواري و فساد مطلقه طي دو هفته پس از انتخابات 22 خرداد 1388 نشان دادند که در ارتکاب جنايت نه تنها از کثيف ترين و پليدترين رژيم هاي خون آشام در تاريخ هيچ چيزي کم ندارند، بلکه در آدم کشي و از بين بردن صداي مخالف در دنيا رقيب هم ندارند! تک تيراندازان اين رژيم عقب مانده جهل و ناداني مطلقه، در 80 درصد جنايات فجيع و تکان دهنده اي که بر عليه مردم سبزمان متحمل شدند گلوله را به قفسه سينه يا گلوي شهيدان هميشه زنده سرزمين پرگهر ايران شليک کردند. بنابراين براي مبارزه با اين کثيف نژادان بايد با دقت زياد به صورت برنامه ريزي شده و نيز به طور همزمان اقدام کرد تا بتوان بهترين نتيجه را حاصل کرد.

بنابراين بايد:
هر ايراني يک رسانه شود،
يک صدا شود،
يک فرمانده شود،

تا نداي آزادي خواهي را
در سراسر ايران سبزمان طنين انداز کند.

هیچ نظری موجود نیست: