۱۳۸۸ مرداد ۲۴, شنبه

بيائيد خود قهرمان باشيم و به دنبال قهرمان نگرديم

وقتي گاليله در اثر شكنجه و تهديدات كليسا مجبور شد به اشتباه خود پي ببرد و به صاف بودن كره زمين "اعتراف" كند! يكي از شاگردان گاليله به سمت او آمد و تُف بر زمين انداخت و گفت: تُف به سرزميني كه قهرمان ندارد.
گاليله هم در جوابش گفت: «تُف به سرزميني كه به قهرمان احتياج دارد!!»

هیچ نظری موجود نیست: