۱۳۸۸ مرداد ۲۴, شنبه

مهرباني هم که از حد گذشت، به آن شک کنيد

تا بحال روي تخته سفيد (وايت بُرد) با ماژيک مخصوصِ وايت بُرد، مطلب نوشتي؟
لابد با ابر پاک کن هم پاکش کردي؟
درست است .... ديدي چقدر راحت پاک مي شه و اثري از آن برجاي نميمونه...
حالا بيا يک امتحان ساده بکنيم:
اينبار با ماژيک معمولي روي وايت بُرد مطلبي را بنويس...
عجب... چقدر پُر رنگ تر مينويسه... چه رنگي داره ... بهتر ميشه از دور خواندش... آره همين ماژيک بهتره ... هميشه با همين مي نويسم ...
مينويسي مينويسي تا تخته سفيد پر ميشه...
حالا براي ادامه مطلب نياز به جا داري...
بايست مطالب قبلي را پاک کني...
ابر پاک کن را بر مي داري
شروع به پاک کردن مي کني...
ولي!!!!!!!!!!!!!
پاک نميشه ... نميشه که نميشه... ميري آب مياري با دستمال پارچه اي هر چه فشار مياري هم پاک نميشه که نميشه ...
مجبوري بري الکل بياري.
الکل مياري ميريزي رو تخته سفيد...
اولا بوي الکل حالتو به هم ميزنه ... بماند.
با بدبختي نوشته هاتو پاک ميکني با الکل ...
اما تخته سفيدت ديگه اون وايت برد سابق نيست ... هنوز از دور که مي بيني رنگ اون ماژيک قبلي که گند زدي باقي مونده و اثرش هست.
آره اينجاست که بايست يادت باشه که هر چيزي که غليظ شد به جاي اينکه بهش اعتماد کني بايد بهش شک کني!
مثلا اگر يکي زيادي بهت مهربوني کرد زود باورت نشه که اين هموني بوده که مي خواستي و تو روياهات دنبالش بودي ... شايد ميخواد ...
يک جور ديگه فکر کن...
مثلا اگر ديدي يک رئيس جمهوري از صبح تا شب ميگه امام زمان... هر جا پاشو ميزاره ميگه امام زمان ... تو مجامع بين المللي ميگه امام زمان ... از طرفي بيشترين خسارات را به مملکت وارد کرده ... ممکنه هموني باشه که ... آره يک کم بيشتر فکر کن.

هیچ نظری موجود نیست: