۱۳۸۹ خرداد ۱۹, چهارشنبه

دوران ظهور امامان گرمابخش!

در راستای امام شدن خامنه ای و مصباح یزدی در جراید کشور!

و این هم گواه و شاهدی بر حقیقت داستان بالا:

هیچ نظری موجود نیست: